Vysporiadame Vašu nehnuteľnosť

O nás

ODEKO družstvo spája dlhoročných a kvalifikovaných oborníkov z oblasti legislatívy, obchodu, realít a ekonomicko-účtovného prostredia. Vďaka tejto kombinácií sme schopní poskytovať naše služby na vysoko profesionálnej úrovni.

Hlavnými zásadami našej spoločnosti sú odbornosť, efektívnosť a samozrejme disktrétnosť. Tieto pravidlá sa prejavujú aj v našom postoji ku klientom a našim záväzkom.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, s vysokým dôrazom na korektnosť vzájomných vzťahov. Dodržanie zmluvných záväzkov je základným prvkom nášho fungovania.

Každý člen nášho tímu musí dodržiavať etický kódex nielen v práci ale aj v súkromí. Je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone svojej práce. Tým sú chránené všetky písomné aj ústne informácie našich klientov a dodržaná disktrétnosť našej spolupráce.

Životné situácie

Neznámi vlastníci a dedičské konania

Máme bohaté skúsenosti s vysporiadním nehnuteľností, na ktorých sú evidovaní neznámi vlastníci na celom území Slovenskej republiky. Vyhľadanie ich právnych nástupcov a úkony dedičského konania sú často právne zložité a časovo veľmi náročné činnosti. Celý tento proces môžete zveriť nášmu profesionálnemu tímu, ktorý Vám zabezpečí majetkovo-právne vysporiadanie, ktoré je základom pre pokojné a nerušené užívanie Vašej nehnuteľnosti.

Pre nezáväzné poradenstvo a prípadný záujem o individuálnu spoluprácu nás nehávajte kontaktovať.

Exekúcie na nehnuteľnosť

Trápia Vás exekúcie?

Zaoberáme sa problémamy pri exekúciách, pri ktorých vieme navrhnúť odborné riešenie situácie. Problémy s exekúciami netreba podceňovať, nakoľko ich neriešenie je tá najhoršia možnosť. Neriešením súdnych exekúcií sa stav dlžníka postupom času rapídne zhoršuje, čo spôsobujú plynúce úroky z omeškania a odmena súdneho exekútora.

Ak je Vaša nehnuteľnosť zaťažená a neviete ako ďalej sme tu pre Vás. Pre nezáväzné poradenstvo a prípadnú individuálnu spoluprácu nás nehávajte kontaktovať.

Spoluvlastnícke podiely

Vlastníte podiel na pozemku? Vlastníte podiel v byte alebo dome?

Ponúkame riešenie spoluvlastníckych vzťahov, ktoré niekedy môžu byť problémové. Podielové spoluvlastníctvo je právny stav, keď je jedna vec vo vlastníctve viacerých osôb. Tieto vzťahy vznikajú z právnych úkonov, na základe zákona alebo rozhodnutím súdu. Pri nehnuteľnostiach sú najčastejšími a najproblematickejšími spoluvlastníctva, ktoré vznikú na základe vyporiadania BSM a vyporiadania dedičstva. Bežne nastávajú prípady, keď jeden alebo viacerí spoluvlastníci neplnia svoje povinnosti, resp. využívajú svoje práva vo väčšom rozsahu ako sú im priznané.

V prípade, že máte problémy so spoluvlastníkmi a neviete ako ďalej, je niekedy vstup tretej nezaujatej strany do procesu nevyhnutný a prínosný. Pre nezáväzné poradenstvo a prípadnú individuálnu spoluprácu nás nehávajte kontaktovať.

Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti

Chcete výhodne predať Vašu nehnuteľnosť?

Naši odborníci Vám sprostredkujú predaj nehnuteľnosti, ktorú máte záujem predať za čo najvyššiu cenu a v najkratšom možnom čase. Spolupracujeme s najväčšími inzerentnými portálmi a zabezečíme ideálnu prezentáciu Vašej nehnuteľnosti. Radi Vám poradíme za akú cenu a akým spôsobom môžete svoju nehnuteľnosť predať najvýhodnejšie.

Priamy výkup pozemkov, bytov a domov

Potrebujete rýchlo predať Vaš pozemok, byt alebo dom?

Naša spoločnosť zabezpečuje odkup rôznych nehnuteľností

  • problematických pozemkov, ktoré sa nachádzacú pod cestami, inými verejnými priestranstvami alebo budovami, takých, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom zaťažené alebo zadĺžené, je na nich vedený dlhoročný spor alebo sú na nich evidovaní neznámi vlastníci a iných.
  • bytov a domov, ktoré potrebujete urýchlene predať alebo sú zadĺžené alebo na nich viaznu iné ťarchy.
  • podielov na nehnuteľnostiach za dohodnutých podmienok i vtedy, keď v nehnuteľnosti bývajú iné osoby.
  • zabezpečíme odkup bytov a domov s možnosťou doživotného nájmu v tomto byte alebo dome.

Pri odkupe nehnuteľností alebo spoluvlastníckych podielov dodržíme všetky zákonné normy a ustanovenia tak, aby prevod nastal pre predávajúceho bezpečne a aby mohol dostať maximálnu kúpnu cenu, ktorá sa pohybuje na úrovni 70-80% trhovej ceny. Celý návrh procesu bude s klientom dopredu a presne odkomunikovaný s presným úrčením kúpnej ceny a pomienok prevodu. Pre nezáväzné poradenstvo a prípadnú individuálnu spoluprácu nás nehávajte kontaktovať.

Kontaktujte nás

ODEKO družstvo
Daxnerova 9
010 01 Žilina

IČO: 50397877
odeko@odeko.sk

Tel: +421 41 55 55 939
Fax: +421 41 55 55 955


Kontaktný formulár